Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor är viktiga saker. Läs noga.

 1. Allmännt
  1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/arrangör ("Arrangör") och Hälsoreseguiden.se, org. nr 840513-4845 ("HG"), avseende listning av Arrangörens resor och presentation av Arrangör ("Tjänsterna").
  2. Arrangör är näringsidkare. Arrangör får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan HGs medgivande. Arrangör kan delegera drift och uppdateringar av resor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Arrangörens ansvar enligt detta avtal.
 2. Tjänster
  1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på HGs webbplats. Uppdateringar av innehållet i Tjänsterna är samtliga kunder tillgodo.
  2. HG tillhandahåller fri support för de tjänster som ingår i Tjänsterna via e-post och information på HGs webbplats.
 3. Avtalstid och uppsägning
  1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av HG. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
  2. När en avtalsperiod löpt ut, kommer Avtalet att förlängas genom förnyelsefaktura eller på sådant sätt som framgår på HGs webbplats. Arrangör som trots påminnelse inte betalar enligt HG förnyelserutiner anses ha sagt upp Avtalet. Tjänsten avslutas tidigast efter en (1) vecka från HGs påminnelse om förnyelse.
  3. HG tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Arrangör sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos HG ytterligare 2 veckor. Se vidare punkt 3:4 och 3:5.
  4. Uppsägning sker snabbast och enklast genom att kund mailar in till uppsagning@halsoreseguiden.se ifrån det e-postadress som är kopplad till Arrangörs konto och ber om uppsägning av Tjänsterna. Uppsägning anses också ha skett om Arrangör inte betalar faktura för ny avtalsperiod och inte heller betalar efter påminnelser.
  5. Arrangör som vill kan säga upp avtalet vid valfri tidpunkt, dock betalas inga pengar tillbaka, så länge inte annat är överrenskommet i förväg skriftligen.
  6. Avtalet kan av HG sägas upp om Arrangör bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.
 4. Avgifter
  1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto och betalning sker via Bankgiro.
  2. HG har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas Tjänsterna tidigast efter 1 vecka. Innan Tjänsterna avslutas skickas en påminnelse till Arrangör via e-post till den adress som Arrangör har angivit.
  3. Arrangör skall snarast meddela HG om faktura anses felaktig. Har Arrangör inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall HG medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse.
  4. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 8 nedan.
  5. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  6. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 5. HGs ansvar
  1. HG utövar ingen kontroll över information som hanteras inom Tjänsterna och HG är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Arrangör. HG ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av HGs servrar.
  2. HG ansvarar endast för skador som HG eller av HG anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. HGs skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Arrangör eller Arrangörs kunder.
  3. Begränsning i punkt 6:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
  4. Arrangör som drabbas av skada på grund av fel hos HG eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. HG lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till HG och inkomma inom skälig tid efter det att Arrangör märkt eller bort märka grunden för kravet.
  5. HG garanterar inte tillgången till data på Arrangörs resor och beskrivning och ansvarar inte för förlust av data.
 6. Arrangörs ansvar
  1. Arrangören ansvarar för att HG har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. HG ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Arrangör inte omgående tar del av HGs meddelanden.
  2. Arrangör ansvarar för säker hantering av Arrangörs användarnamn och lösenord.
  3. Arrangör ansvarar för att information som hanteras av Arrangör inom Tjänsterna (eller Arrangörs verksamhet på HGs webbplats) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
  4. Tjänsterna är avsett endast för att presentera portfolios. HG förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Tjänsterna och HGs webbplats. Arrangör ansvarar för att skyndsamt agera om HG uppmanar kund att ta bort information inom Tjänserna som enligt HGs skäliga uppfattning är oacceptabel.
  5. HG har rätt att kontrollera information som hanteras inom Tjänsterna i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. HG har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Tjänsterna om denna information riskerar att orsaka skada för HGs kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
  6. Avtalet kan sägas upp av HG om Arrangör bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska HG, om det är möjligt, ge Arrangör skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Arrangörens portfolio ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Tjänsterna, som kan antas hota funktionen på andra Arrangörers portfolios, förbehåller sig HG rätten att omedelbart - och utan föregående varning - stänga ner Arrangör som orsakar problemen.
  7. Arrangör arrangerar endast seriösa resor.
   Arrangör som erbjuder resor där människor luras på pengar i tron om att de ska bli botade från sjukdum genom magi, och liknande anses vara lurendrejeri. (Oseriös Arrangör) HG förbehåller sig rätten att i varje fall där det uppdagas att Arrangör kanske är Oseriös Arrangör avgöra ifall Arrangören är att anse som seriös Arrangör.
  8. Arrangör som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot HG i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
 7. Otillåten användning
  1. Arrangören får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Tjänsterna eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
   • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
   • Datavirus eller annan skadlig kod,
   • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.
  2. Resorna får ej vara av sådan karaktär att de lurar människor till att tro att resorna är mer eller något annat än vad de faktiskt är, exempelvis genom vilseledande bilder. De får ej heller vara resor där människor luras att tro att de ska bli botade från sjukdom genom magi, även kallat healing, och liknande
  3. HG äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Arrangörens användning av Tjänsterna strider mot punkt 7.1 ovan eller om Arrangören använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada HG.
 8. Övrigt
  1. HG behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. HG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som HG behandlar. HG vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Arrangören kan närsomhelst kontakta HGs Arrangörcenter för att få mer information om HGs personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
  2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  3. HG har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Arrangör som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
  4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Avtalsdatum: 2014-08-16